christian.net CHRISTIAN.net

Deep And Wide | Christian Songs For Kids

Deep And Wide | Christian Songs For Kids

Deep And Wide Lyrics

Deep and wide
Deep and wide
There’s a fountain flowing deep and wide
Deep and wide
Deep and wide
There’s a fountain flowing deep and wide

There’s a fountain flowing wide and deep
Wide and deep
Wide and deep
There’s a fountain flowing wide and deep
There’s a fountain flowing wide and deep<>Deep and wide

Deep and wide
There’s a fountain flowing deep and wide
Deep and wide
Deep and wide
There’s a fountain flowing deep and wide

Wide and deep
Wide and deep
There’s a fountain flowing wide and deep
Wide and deep
Wide and deep
There’s a fountain flowing wide and deep
There’s a fountain flowing wide and deep

 

Lyrics By: Childbiblesongs.com