Nederlandse Bibliotheek


Inhoud

 


Introductie

Wat kunt u hier in deze Nederlandse Bibliotheek verwachten?
U kunt hier literatuur verwachten die tot eer van God is, en het welzijn van de mensen bevordert.

Welke normen worden in deze literatuur gehanteerd?
De Heilige Schrift wordt aangenomen als Gods onfeilbaar Woord.

Wie zit er achter deze bibliotheek?
Een zendeling die het als zijn taak ziet om het evangelie te verkondigen tot aan de uiterste einden van de wereld.

Terug naar het begin

Hoe kunt u de boeken lezen?

U leest de boeken door erop te klikken.

Sommige boeken kunt u gewoon in uw verkenner lezen.

Andere boeken staan in het Portable Document Format. Hiervoor hebt u de Acrobat Reader nodig. Klik hier om een gratis reader te verkrijgen.

Door met de rechter muisknop op een boek te klikken, kunt u het bestand naar uw computer overhalen, en daar opslaan. U kunt op deze manier uw bibliotheek uitbreiden, en de boeken vanaf uw computer lezen. De meeste boeken kunt u in gecomprimeerd formaat downloaden van Oostroms site. Andere boeken vindt u bij Westerbeke.

Terug naar het begin

De Bijbel

Hier vint u de Bijbel in Statenvertaling.

Terug naar het begin

Literatuur gesorteerd op auteur

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

Appelius, Johannes Conradus

Aanmerkingen over de bezwaarlijke en nuttige dienst, de voorname inhoud, en het recht gebruik van het Evangelie, eenvoudig afgeleid uit enige evangelische stoffen. Deel 1 en Deel 2.

B

Barueth, Johannes

De zuchters in Jeruzalem getekend. Preek over Ezech. 9:4.

Barry, J.

Een verlevendigende hartsterking voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van de verzoeking. Dit is een uittreksel uit de bevinding van de onwaardige schrijver. Met voorrede van William Huntington. Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ps. 66:16. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. Ps. 139:14.

Barth, J.D.

Het calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn. Door Ds. J. D. Barth te Alphen aan de Rijn. Met voorwoord van Ds. G. H. Kersten te Rotterdam.

Binning, Hugo

Des zondaars heiligdom, of ontdekking van de heerlijke voorrechten, aangeboden aan de boetvaardigen en gelovigen onder het Evangelie. Veertig preken over Rom. 8:1-15.

De vernedering des harten, voorgesteld in twaalf boet-preken, gedaan bij verschillende plechtige gelegenheden.

Boston, Thomas

De bekering van IsraŽl. Aanmoediging om te bidden voor de bekering van de Joden. Preek over Zacharia 12:12.

Jacobs worsteling om de zegen. Preek over Genesis 32:26. Dezelfde preek, maar met aangepaste spelling.

De gezegende uitkomst van het altijd bidden en niet vertragen. Preek over Lukas 18:8.

Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties.

De zonde van het ongeloof.

Brahe, Jan Jacob

Ethans onderwijzing in de negenentachtigste Psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Gezet in de huidige spelling naar de uitgave van Nicolaas Byl, boekverkoper op de Nieuwendyk te Amsterdam, 1765. Deel A, deel B, deel C, deel D, deel E.

Brakel, Theodorus ŗ

Trappen van het geestelijke leven.

Brakel, Wilhelmus ŗ

De ware christen.

Bres, Guido do

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Broes, Petrus

Dierbare Bijbel (uit: De Peinzende Christen)

Bunyan, John (foto)

Gesprek tussen een spin en een zondaar.

Verhandeling over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Of: het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbare belijder. Waarin getoond wordt, dat de dag van de genade van iemand voorbij kan zijn, lang voor het einde van zijn leven, benevens de merktekens, waaruit zulken te kennen zijn.

Het leven en sterven van Mr. Kwaad. Eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf, vertonende de ganse staat van een onherboren ziel.

De Christenreis naar de eeuwigheid.

C

Cairns, Elizabeth

Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Enige jaren voor haar dood door haarzelf geschreven en met grote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ps. 66:16. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen. Ps. 48:9. De heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 Kor. 3:18.

Calamy, Edmund

Bevend vanwege de ark Gods. Een preek over 1 SamuŽl 4:13.

Chauncy, Isaac

De leer der waarheid, die naar de godzaligheid is.

Cloux, A.P.A. du

Des zondaars naam.

Coeland, Christjane Caroline

Het verborgen leven met God, van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's Gravenhage, 15 april 1813, en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal van haar bekering tot God, en enige geestelijke meditaties en gebeden. Benevens een preek van Mr. Hugo Binning over Romeinen 8:1.

Comrie, Alexander

Het geloof dat niet haast. Jes. 28:16 Wie gelooft, die zal niet haasten.

Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof.

D

Durham, James (Jakob)

Preken over Openbaringen 14:13. De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere. Eerste preek, tweede preek, derde preek, vierde preek, vijfde preek, zesde preek, zevende preek.

Komt tot de builoft. Avondmaalspreek over Matth. 22:4.

E

Erskine, Ebenezer

Preken van Ebenezer Erskine, bedienaar van het Evangelie te Stirling in Schotland. Eerste deel, tweede deel, derde deel, vierde deel, vijfde deel, zesde deel.

Erskine, Ralph

Preken van Ralph Erskine, bedienaar van het Evangelie te Dunfermline, Schotland. Eerste deel, tweede deel, vierde deel, vijfde deel, zesde deel.

De gelukkige ure van Christusí levendmakende stem. Leerrede over Joh. 5:25 van Ralph Erskine, in leven bedienaar van het heilige Evangelie in Schotland.

De Kabinetten der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend. Hoofdstuk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |.

Evans, Christmas

De heerlijkheid van het evangelie

F

Fransen, Ds. Elias

De Leeuw uit Juda's stam. Preek over Openb. 5:5.

Sions weeklacht.

Fruytier, Jacobus

Salomoís raad aan de jeugd, om te ontgaan de smarten van de boze dagen en lusteloze jaren van de ouderdom, zoals die voorkomt in Prediker 12:1, En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

G

Gray, Andrew

Twee preken over Jesaja 65:1. Andrew Gray was dienaar van het evangelie te Glasgow.

Groe, Theodorus van der

Verzameling van zestien biddagspreken, uitgesproken door de recht-eerwaarde, zeer geleerde, en godzalige heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar van het Goddelijke Woord in de hervormde gemeente te Kralingen. Preek over Jeremia 22:29, over Hosea 5:12-15, over Openb. 3:10,11, over Jesaja 29:10, over Hoogl. 4:16, over Psalm 119:126, over Jeremia 23:33, over Haggao 1:9, over Luk. 12:35-37, over Amos 8:1,2, over Jeremia 45:2-4, over Jeremia 45:5, over Jesaja 24:5,6, over 2 Koningen 22:19,20, over Amos 8:9-12, over Jesaja 6:8-11.

Leerrede over Micha 7:1,2.

Een schuldbelijdend en schuldbewenend volk. Preek over Psalm 32:5b.

De bekering: een verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen, nagelaten door wijlen de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen. Leerrede nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |.

Beschrijving van het oprecht en zielzaligend geloof.

Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging tot een valse grond van rust voor de ziel.

Predikaties over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Preek nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |.

Guthrie, James

Een roepstem uit de doden. De laatste preek (Matth. 14:22-25) van James Guthrie, gepredikt te Stirling, voordat hij de marteldood stierf te Edinburgh, 1 juni 1661. Vermeerderd met zijn schavot-rede en nog twee preken (Hoogl. 4:8 en Luk. 22:14). Met een voorwoord door Ebenezer Erskine.

Guthrie, William

Christus' zorg voor Zijn volk, dat onder verdrukking verkeert. Twee preken (Matth. 14:24-26 en nogmaals vers 26).

H

Haemstedius, Adrianus 

Historie der martelaren.

Halyburton, Thomas

Het groot belang van de zaligheid. Samengevat in drie delen: 1. Een ontdekking van de staat en toestand van de mens van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. 2. De herstelling van de mens door het geloof in Christus, of de toestand en genezing van de overtuigde zondaar. 3. De plicht van de christen, zowel ten opzichte van de persoonlijke als de huiselijke godsdienst. Door de Eerwaarde Heer Thomas Halyburton, in zijn leven dienaar van het Evangelie te Ceres, en daarna professor in Godgeleerdheid in de Academie te St. Andrews. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door de Eerwaarde Heer Hugh Kennedy, in zijn leven leraar in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Getrouw uit het Engels vertaald.

De zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het gelovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke Spijs van de zielen. Dit is de inhoud van deze tien uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan, strekkende tot ontdekking van zorgeloze zondaren, tot besturing van overtuigden, en tot bemoediging en opwekking van het volk van de Heere. Uit het Engels vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 opnieuw herdrukt. Hetzelfde boek nogmaals.

Hellenbroek, Abraham

Preek over Handelingen 26:28.

Hooker, Thomas

De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In het Nederduits vertaald door Jacobus Koelman.

Howe, John

De uitstorting van de Heilige Geest, of: de heerlijke staat van Christus' kerk voor het eind der dagen, door een milde uitstorting van de Heilige Geest, door John Howe (1630-1705), Engels Puritein. Deze preek is er een van de 15 over Ezech.39:29. Howe heeft die uitgesproken in 1678.

Huntington, William

Het verlies en het herstel van het beeld Gods in de mens. Een tweetal leerredenen, gepredikt in de Voorzienigheidskapel op zondag 28 december 1800. Beide leerredenen gaat over Joh. 5:17. En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook. Deel | 1 | 2 | 3 |.

De vreugde des geloofs in de schaduw des doods. Vijf brieven aan en door Huntington.

De verborgenheid der godzaligheid, in een brief aan een dwaalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providence-chapel (Voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet. Wij weten dat dit waar is: "En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot." 1 Tim. 3:16. Maar een dwaalgeest verstaat deze verborgenheid niet. Nadat hij in Huntington's gemeente was ingekropen, werd merkbaar dat ook het volgende waar is: "En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich." Hand. 20:30. Deel | 1 | 2 | 3 | 4 |.

Het Arminiaanse geraamte. Of: de Arminiaan ontzenuwd en ontleed. De heer Algemene Liefde wordt achtervolgd, gegrepen, ondervraagd, onderzocht en veroordeeld door de Rechter en de raadsheren.

De geschiedenis van Klein Geloof. Met een volledige beschrijving van zijn afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijn geaardheid en zijn gedrag; zijn gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met enige van zijn laatste gesprekken en belijdenissen. Twintig samenspraken tussen Herder en Rentmeester. Voorrede. Samenspraak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |.

Briefwisseling tussen Noctua Aurita en Philomela in het Koningsdal. Briefwisseling tussen Noctua Aurita (de luisterende Steenuil) en Philomela in het Koningsdal (de zingende Nachtegaal). "De zangtijd genaakt", Hooglied 2:12. "Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen", Jesaja 43:20. Het is te hopen dat door deze brieven sommigen mogen ontwaken uit hun zondeslaap, en andere bemoedigd mogen worden; dat deze brieven velen tot jaloersheid verwekken, en voor anderen gezegend mogen worden tot troost van de zwakken en kleine kinderen.

De baarmoeder des dageraads en de kinderen des lichts. Preek over "In heilige sieradiŽn, uit de baarmoeder des dageraads, zal U de dauw Uwer jeugd zijn." Psalm 110:3.

Beschouwingen over de God van IsraŽl. In een reeks van brieven aan een vriend.

De naakte boog Gods. Of: Zichtbare tentoonspreiding van de oordelen van God over de vijanden van de waarheid.

Het geroep van Klein Geloof gehoord en beantwoord, en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend.

I

Immens, Petrus

Enige uitmuntende oefeningen en predikatiŽn, gedaan door de heer Petrus Immens, in zijn eerw. leven bedienaar van het Goddelijke Woord te Middelburg in Zeeland. Uitgegeven door enige aanhoorders ervan. Spreuken 10:31, De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort. | Voorrede | Van de verbondmaking met God | Om met God in een verbond te treden | Van het gebruik maken van de Middelaar en een gelovige ziel | Van de vruchten van het geloof | De treurstem van David | De vertroosting van Nathan |.

Inglis, Henry

Het vasthouden van een welgegronde hoop door het geloof in het Evangelie.

J

K

Kemp, Johannes van der

53 Preken over de Heidelbergse Catechismus. Preek over zondag | 1 | 27 | 34 | 35 | 39 | 40 |.

Kleijn, Pleun

Een overdenking over de toestand van land en kerk, in een brief aan mijn vrienden.

Klose, Titus

Een wilde jager zelf gevangen. Medegedeeld in enige bijzonderheden uit het leven van Titus Klose. Overleden 10 juni 1833. In dit verhaal blijkt hoe een leeuw een lam wordt.

Koelman, Jakobus

Nederlands ondergang gedreigd en nabij. Vertoond in een preek over Jesaja 9 vers 12-16, door Jakobus Koelman, dienaar van het heilig evangelie. Jeremia 13 vers 27, "Ik heb uw verfoeiselen gezien. Wee u, Jeruzalem! zult gij niet rein worden? Hoe lang nog na dezen?" Getrouw overgenomen uit de uitgave van Hendrik van Pelt, Boekverkoper in 't Hang bij de Keyzerstraat, Rotterdam, 1733.

Kohlbrugge, H. F.

Brief van Dr. H. F. Kohlbrugge geschreven aan H. de Cock.

Uit een brief van Kohlbrugge aan een jonge predikant.

Schriftverklaringen.

Over Romeinen 7:14.

Nieuwjaarspreek 1848, Openbaring 21:5-7.

Kuyk, E.

Wet en Evangelie. Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719, beantwoord door James Hog, Thomas Boston, Ebenezer Erskine, Ralph Erskine en 8 andere dienaren des Woords. Uit het Engels vertaald door E. Kuyk.

L

Lamain, W.C.

Oudejaarspreek over Psalm 77 vers 20 en 21. Uitgesproken op dinsdagmiddag Oudejaar 31-12-1957.

De Geest der genade en der gebeden. Biddagpreek over Zacharia 12:10, uitgesproken te Grand-Rapids op 14-03-1973.

Preek over Efeze 2:18 (23-06-63).

Preek op bevrijdingsdag 1946.

Ledeboer, L.G.C.

Met Simson in Delilaís schoot.

Een brief over de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God.

Een brief, geschreven aan de opziener De Hoop te Oudewater.

Leeuwaarden, N. S. van

De wedergeboren Christen. Of een verhandeling van de geestelijke vernieuwing van de mens. Waarin die bestaat, hoe nodig het is tot zaligheid; en welke verplichting die op hem legt, om door een dankbare erkentenis God te verheerlijken. Getrouw overgenomen uit de achtste druk van de uitgave van de Erven van de Weduwe G. de Groot, en A. van Dam, Boekverkopers op de Niewendijk, tussen de twee Haarlemmer-sluizen, Rotterdam, 1718.

Lodensteyn, Jodocus van

Preek over Ezechiel 37:7,8.

Preek over Hosea 9:12. Gedaan op een bededag, door Ds. van Lodensteyn, die toen te Sluis in Vlaanderen was.

De heerlijkheid van een waar christelijk leven uitblinkende in een godzalige wandel. Volgens het geestelijk licht van het Evangelie, te zien in Jezusí heerlijk voorbeeld, nederige geboorte en armoede, om ons te wederbaren en rijk in God te maken. Begrepen in zestien uitgelezen kerkredenen, gepredikt door de zalige heer Jodocus van Lodensteyn, in zijn leven vroom, wijs, getrouw en vermaard leraar te Utrecht. (Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767).

Love, Christophorus

De alomtegenwoordigheid en alwetendheid van God.

Eens Christens onderrichting, dienende om hem te geleiden door al hetgeen hem in deze wereld door Gods voorzienigheid overkomt. Voorgesteld in 15 preken. Preek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |.

Luther, Maarten

De 95 stellingen van Maarten Luther.

Gods liefde in Christus, preek gehouden in een huiselijke godsdienstoefening, op de 10 juni 1538, 2e Pinksterdag. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dal Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3.16.

Paulus' brief aan de Galaten.

M

MacWard, Robert

De wekker der leraren in tijden van verval. Met aanwijzing van de plicht van de vromen ten goede van hun leraars. Voorgesteld in een brief, eerst in het Engels beschreven door Mr. Robert Macwair, leraar van de gemeente van Glasgow in Schotland en een ijveraar van God, en vertaald door Jacobus Koelman, dienaar van de Heere Jezus in zijn gemeente te Sluis in Vlaanderen. Op getrouwe wijze overgezet in de huidige taal naar de uitgave van Hendrik van Pelt, gedrukt te Rotterdam in 1733.

Makkenze, A.

Sprekende, nadat hij gestorven is. Zestal preken. Deel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |.

Meijer, Daniel

De weg welke de HEERE gehouden heeft met Ds. DaniŽl Meijer, in leven Leraar bij de Geref. Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel.

De fontein des levens. Naar Psalm 36:10.

De gevangenen in vrijheid. Naar Zacharia 9:11.

Het beste huwelijk. Naar Psalm 45:11.

Liefde en recht. Naar Lukas 22:44a

Meiners, M.

Het leven van de rechtvaardige.

Moens, Keetje

Korte schets van de bekeringsweg en ontvangen weldaden van Keetje Moens.

Moorrees, B.

Twee boosheden.

Myseras, Lambrecht

De ondervinding van de vrome op de weg naar de hemel.

N

Neerbos, B. van

Een vertroostende blik in de toekomst. Een 4-tal Advents-preken van Ds. B. van Neerbos. De preken zijn: Een dierbare belofte ontvouwd, Jes. 7:14. Een ware belijder getroost, Jes. 25:9. De opgaande Zon, Mal. 4:2. Een blijde tijding uit een ver gelegen land, Luk. 1:30-33.

Newton, John

Gods genade en Zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en bekering van de weleerwaarde heer John Newton, door hemzelf beschreven, bevattende zijn gevaarlijke omzwerving op de zee, als matroos, slaafse mishandelingen op de kust van Guinea, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren.

Verhaal van de laatste levensloop en het troostelijke uiteinde van Newtons zuster, Eliza Cuningham.

Eben-Haezer. Een gedachtenis van de onveranderlijke goedheid Gods, onder afwisselende lotgevallen, ter vijfentwintigste verjaring van onze echtverbintenis.

Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newtons echtgenote.

Ter eerste verjaring der verlossing van mijn geliefde, uit de staat van zonde en ellende.

O

Oude Pelgrim

De Kruisweg. Ervaringen en meditaties op de reis naar ImmanuŽls Land. Alsmede enige druppels uit de steenrots. En stralen der Goddelijke liefde. Geschreven door een Oude Pelgrim.

Owen, John

Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken. Voorgesteld door John Owen, doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Beschreven en in het licht gegeven met het oog op het diep verval van Nederlands kerk en staat, land en volk. Met voorbericht van de uitgever en voorwoord van H. de Cock, in leven leraar aan de Theologische School te Kampen.

De onveranderlijkheid van de beloften, en de zondigheid van het twijfelen. Drie preken van Dr. J. Owen. De eerste verhandeling is in 1649 of 1950 gepredikt voor het Engelse Parlement te Londen. Deze preek gaat over Rom. 4:20. De beide volgende zijn gepreekt voor zijn gemeente, en gaan over dezelfde tekst. Deel | 1 | 2 |.

Pneumatologia (Pneumatologia). Geestelijke woorden (een verhandeling aangaande de Heilige Geest), door Johan Owen, doctor in de Godgeleerdheid. Uit het Engels vertaald door Simon Commennicq. Volgens de uitgave van 1746.

Zware tijden. Vijf preken.

P

Philpot, J.C.

Preken van J.C. Philpot.

Leerredenen (zestallen).Vertaald uit het Engels. Elk deel bevat zes preken.
Deel 1: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 2: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 3: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 4: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 5: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 6: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 7: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 10: | 1 | 2 | 3 | 4 |.
Deel 12: | 1 | 2 | 3 | 4 |.

Jezus als de grote Hogepriester over het huis Gods.

Overdenking over het voorschrijvend deel van het Woord van God.

Pieneman, C.

Een zestal preken. Deel | 1 | 2 |.

Pike, Samuel

De inhoud van het evangelie.

Q

R

Rotterdam, Arnoldus

Historisch bericht nopens de Belijdenis van de Hervormde Kerk, en geloofshervorming in de Nederlanden.

Ruben, M.

Keurstoffen. Vier leerredenen naar aanleiding van Psalm 10:14, Ruth 1:16, Lucas 7:50, Jeremia 32:39, door Ds. M. Ruben, in zijn leven gereformeerd leraar te Terneuzen.

Ruiter, Grietje de

Het zalig afsterven en heengaan naar haar Heere en Heiland, en naar haar lieve kinderen die bij haar Heere en Heiland zijn. Uitgesproken door Grietje de Ruiter, huisvrouw van Dirk Suiker, wonende te Dordrecht, en overleden 3 mei 1899.

Rutherford, Samuel

De brieven van Samuel Rutherford, in leven professor en predikant aan de academie en kerk van St. Andrewís in Schotland. In het Nederlands vertaald door Jakobus Koelman, bedienaar van het Heilig Evangelie te Sluis in Vlaanderen. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de ene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Fransen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christusí waarheid. 362 Brieven in drie delen. Deel 1, deel 2, deel 3.

Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende. Of een beschouwing van onze Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijn liefelijkheid in Zijn dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leerredenen over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12:27-33. Hier zijn ook enige noodzakelijke afwijkingen tussengevoegd, overeenkomstig de gelegenheid van de tijd, nopens verschillende dwalingen van de Antinomianen en een korte verdediging van de leer van de Protestanten tegen de algemene bewering van de Arminianen, dat Christus voor allen en een ieder van de mensenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare kerk vereist wordt, om het gemis waarvan velen veroordeeld zijn. Door Samuel Rutherford, Evangeliedienaar en Professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews in Schotland. Deel 1, deel 2.

De slaperige bruid door haar Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een Zich onttrekkende Christus zoekende en Zijn schoonheid roemende. Dit zijn preken over Hoogl. 5:1-3, de slaperige bruid; Hoogl. 5:3-6, het verlangen van de bruid naar Christus; Hoogl. 5:7-10, de kerk haar Heere zoekende; Filip. 3:7,8a, de keuze van de apostel; Filip. 3:8b, de keuze van de apostel. Deel | 1 | 2 |.

De slapende Christus ontwaakt door gebeden. Een verklaring over de woorden, Lukas 8:22-25, gedaan voor het eerwaardige huis des Heeren, op hun ingestelde vastendag. In deze preek wordt ons de gevallen mens voorgesteld, in al zijn donkerheid, maar ook het volle licht, dat afstraalt van Jezus, Die slapende in het schip was.

De beproeving en zegepraal van het geloof. Dit zijn 27 leerredenen.

S

Saldenus, Guiljelmus

De overtuigde Dina.

Schuppen, G. van

De openbaring voor de kerk Gods in Nederland. Afschrift van de brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal, aangaande de oordelen Gods over gans Europa, ook over Nederland, opdat de Kerk Gods zichzelf schuldig kenne en wedergebracht worde tot de Heere, om in Zijn kracht Hem te dienen en voor Hem te leven met eenparige schouder.

Shepard, Thomas

De heiliging van de sabbat.

Sieben, C.J.M.

Aanspraak en raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen, en de weg van haar bekering tot God, met een naschrift.

Brieven aan Ds. E. Fransen.

Simonides, Simon

Leidsman der zwakken aan des Heeren heilige tafel.

Simons, Joseph

Staat en genezing van een verlaten ziel.

Smytegelt, Bernardus

Het gekrookte riet. Of honderd vijf en veertig preken over Mattheus 12:20,21; waarin een zwak- en kleingelovig christen opgewekt en bestuurd wordt om op de HEERE JEZUS te hopen; en verschillende gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot vertroosting en aanmoediging van zulken; om met blijdschap, al strijdend, de weg van het geloof naar de hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen. Uitgesproken door de zalige heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw bedienaar van het Evangelie te Middelburg.
Deel 1. Onderdeel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |.
Deel 2. Onderdeel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |.

Twee leerredenen. (1) De baarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelse schatten. Leerrede naar aanleiding van Mattheus 6:21. (2) Leerrede, handelende over het zalig uiteinde van de arme en miskende Lazarus, tot troost van de vromen tegen hun dood, over Luk. 16:22. Dit is de derde leerrede in een serie over Luk. 16:19-31, getiteld: Het zalig uiteinde van de vromen, en het rampzalig uiteinde van de goddelozen, vertoond in de geschiedenis van de rijke man en Lazarus. Uitgave van J.H. den Ouden, Amsterdam, 1835. Deel | 1 | 2 | 3 | 4 |.

Zestien uitmuntende preken. Zestien preken, lopend van het jaar 1698 tot 1713. De preken gaan over Hab. 2:3b; Jes. 40:31; Ps. 63:1a; Ps. 63:2b; Spr. 12:26; Job 7:20a; Spr. 8:21; Ps. 35:3; Joh. 21:15; Joh. 1:29; Hebr. 2:3; Luk. 24:32; Job 9:15b; Mark. 8:36; Ps. 147:12-14; Ef. 1:7. Onderdeel | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |.

De ware schat. Preek over Matth. 6:20.

Soeteman, P.

Het leven en de voorvallen van Maria van Beek.

Spurgeon, C.H.

Preken van Spurgeon.

Totdat Hij komt. Toespraken aan de Tafel des Heeren. Geheimenisvolle bezoeken.

T

Teellinck, Willem

De christelijke leidsman. Aanwijzend de praktijk van de ware bekering, onder de gelegenheid van een religieuze vastenbiddag voorgesteld. Waarin wijdlopig verhandeld wordt hoe dat het werk van de ware bekering bekwaam zou mogen aangevangen en voltrokken worden. Gesteld door Willem Teellinck, dienaar van het Heilig Evangelie te Middelburg in Zeeland. Gezet in de huidige spelling naar de uitgave van Hans van der Hellen, boekverkoper wonend op de Markt, in de Franse Galij, Middelburg, anno 1618.

U

Udemans, Godfriedus

Belijdenis des geloofs voor hen die zich tot des Heeren Heilig Avondmaal willen begeven.

De ladder Jakobs. Dat is: Korte en duidelijke voorstelling van de juiste weg naar de hemel, in bepaalde trappen onderscheiden.

V

Vermeer, Justus

Verzameling van enige oefeningen, behelzende uitgelezen verhandelingen over verschillende plaatsen van het Oude en Nieuwe Testament, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en bededagen. Justus Vermeer was doctor in de beide rechten en ouderling van de gereformeerde gemeente te Utrecht. De voorrede is van de hand van Gerhardus van Schuilenborgh, bedienaar van het heilig Evangelie te Tienhoven. De oefeningen gaan over 2 Kor. 5:17; 2 Tim. 2:19; Job 34:29; Hos. 14:10; Jer. 2:17; Joh. 3:7,8; Luk. 19:41,42; Hos. 6:4; Joh. 3:31; Hand. 13:10; 1 Thess. 5:18; Ps. 119:32; Jer. 33:6,7; Deut. 33:7; Matth. 7:14,24-27; Matth. 24:37-41; Zef. 2:1,2; Jer. 31:25; Joh. 17:15; Mark. 14:40; Matth. 26:44-46; 1 Petr. 4:18; over het genadeverbond en de inwilliging daarvan; over de natuur en de grootheid van de zonde; over de bijzondere en algemene geestelijke ziekte.
Deel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Voetius, Gisbertus

De godsvrucht, vereiste tot de wetenschap (Oratio de pietate cum scientia conjungenda).

Verhandeling over de zichtbare en georganiseerde kerk.

Vries, Grietje de

Eenvoudig verhaal, bevattend de weg die de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries. Geboren 24 oktober 1842 en overleden te Amsterdam, 22 januari 1915. Door haarzelf beschreven.

W

Warburton, John

Weldadigheden van een verbonds-God. Een beschrijving van de handelingen van de Heere, in voorzienigheid en genade, met de schrijver.

Enige brieven, geschreven aan zijn zoon bij de aanvang van zijn bediening te Southill.

Warburton, John, Jr.

Levensbeschrijving.

Watson, Thomas

Twee afscheidspreken.

Webster, James

Preken bij sacramentele gelegenheden, en verhandelingen bij het bedienen van tafels. Door wijlen de predikant, de heer James Webster, een van de dienaars van Edinburgh. Optimus pastor qui populariter, pueriliter, trivialiter, et simplicissime docet. Luth. Getrouw uit de Engelse tweede editie vertaald.

Wight, Sara

Gods soevereine genade, verheerlijkt in een adellijke jonkvrouw, genaamd Sara Wight. Haar helleangsten en haar heerlijke verlossing. Uit het Engels vertaald.

X

Y

Z

 

Terug naar het begin

Opmerkingen en suggesties

Als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mail sturen naar teus-jannette@teusbenschop.nl.

 

Terug naar het begin